Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK FRANCUSKI

Poniższe informacje bazują na poradniku wydanego przez Wydawnictwo

"Wiedza Powszechna" pt. KORESPONDENCJA HANDLOWA PO FRANCUSKU.

Poradnik ten zawiera również płytę CD, opracowanie programu Souffleur

przygotował Jędrzej Paszkowski. Wszystkie prawa zostały zastrzeżone przez Wydawnictwo "Wiedza Powszechna".

 

Poradnik ten przedstawia zasady redagowania pism urzędowych 

i handlowych oraz różnych typów dokumentów stosowanych w

komunikacji zawodowej. Omawia ich cel i kontekst, ukazując jednocześnie,

jak niezbędna jest znajomość nie tylko języka, ale i kultury i obyczajów danego

kraju czy środowiska. Oczywiście przedstawiliśmy tutaj bardzo skromny

zakres tematów prezentowanych w poradniku. Każda osoba zainteresowana

jego treścią będzie mogła go zamówić za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

Jak zawsze ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy na temat tego typu prezentacji.

Układ pisma handlowego

Podobnie jak w większości krajów europejskich, także we Francji podstawowe zasady redagowania listu handlowego są znormalizowane (AFNOR NF Z 11-001 Association Française de Normalisation).


Wspomniana norma jest stosunkowo liberalna, niemniej stosowanie się do niej oraz respektowanie innych przyjętych w tym zakresie zwyczajów redakcyjnych jest wskazane z kilku powodów praktycznych:

 

 • rozmieszczenie pól adresowych dostosowane jest do znajdujących się w użyciu kopert okienkowych
 • redagowanie listu według sprawdzonego szablonu skraca czas pracy oraz pomaga niezapomnieć o niezbędnych elementach pisma, takich jak data, znak itp.
 • korespondencja dostosowana do powszechnie zaakceptowanego formatu jest łatwiejsza w odbiorze: czytelnik z góry wie, gdzie szukać załączników, nadawcy i innych potrzebnych mu danych.

Staranna redakcja i dopracowana forma wizualna pisma jest również istotna ze względów prestiżowych, ponieważ, jak mawiają sami Francuzi, "list jest ambasadorem przedsiębiorstwa". Edycja tekstu winna być jednak podporządkowana nie tylko estetyce, lecz przedewszystkim ułatwić zrozumienie treści przekazu. Stąd też zaleca się:

 

 • przejrzysty układ: formułowanie krótkich zdań, przemyślane i wyodrębnione paragrafy (jeden paragraf = jedna myśl), stosowanie wypunktowania czy wyśrodkowania dla podkreslenia treści
 • stosowanie wyróżników graficznych (podkresleń, wytłuszceń) dla zaznaczenia ważniejszych informacji.

 

Francuskie podręczniki redagowania korespondencji handlowej zalecają dwa podstawowe typy układu pisma:

"francuski" (patrz schemat A.2.1) i "amerykański", przyjęty od francuskojęzycznych Kanadyjczyków (A.2.2).

 

Różnią się one głównie sposobem rozmieszczania daty i adresu. Pisanie danych odbiorcy po lewej stronie nie jest we Francji szczególnie rozpowszechnione, prawdopodobnie ze względu na brak odpowiednich kopert okienkowych. Powszechnie przyjęto natomiast, początkowo właściwe tylko dla modelu "amerykańskiego":
 

 •  oddzielanie każdego paragrafu linią odstępu
 •  układ blokowy (w którym pierwsze zdanie nowego paragrafu zaczyna się od marginesu,  nie od wcięcia – patrz schemat A.2.2).

 

 UKŁAD FRANCUSKI

 

 

UKŁAD AMERYKAŃSKI

 

uklad_francuski.pdf uklad_francuski.pdf

plik do ściągnięcia w gormacie PDF

uklad_amerykanski.pdf uklad_amerykanski.pdf

plik do ściągnięcia w gormacie PDF

Nagłówek i stopka

Dane umieszczane na papierze firmowym (papier à en-tête) są we Francji zwyczajowo i prawnie znormalizowane.

 

Podawane obowiazkowo informacje umożliwiają zorientowanie się, z jakim rodzajem firmy mamy do czynienia (forma prawna, sektor działalności, wysokość kapitału zakładowego, główna siedziba).

 

W przypadku opracowywania papieru firmowego do korespondencji z francuskimi partnerami warto więc wziąć pod uwagę ich nawyki i uwzględnić analogiczne dane, np. NIP czy Regon.

 

Przydatne słownictwo:

   

APE
(Activité principale exercée)
kod określający rodzaj działalności firmy
INSEE
(Institut national de la statistique et des
études économiques)
Odpowiednik polskiego GUS-u
RCS
(Registre du Commerce et des Sociétés)
rejestr handlowy i rejestr przedsiębiorstw, francuska ewidencja działalności gospodarczej.
Kod RCS jest niezbędny na wszystkich dokumentacjach handlowych.
Składa się z miasta – miejsca immatrykulacji do rejestru, litery A, B, C lub D oraz 9-cyfrowego numeru INSEE,. np. RCS Paris B 987 654 321.

Znaczenie liter:
A = przedsiębiorca indywidualny
B = spółka
C = grupa interesów ekonomicznych
D = spółka cywilna
SIREN
(Système informatique du répertoire des entreprises)
9-cyfrowy kod przypisany przedsiębiorstwu
SIRENE
(Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements)
system zarządzający kodami SIREN i SIRET
SIRET
(Système informatique du répertoire des établissements)
kod SIREN uzupełniony o dodatkowe 5 cyfr kodujących poszczególne zakłady

 

 

Podpis

Aby pismo handlowe miało wartość prawną, musi być podpisane. Podpis umieszczony jest pod treścią pisma po prawej lub (rzadziej) lewej stronie.

 

Jeżeli danego pisma nie może podpisać właściwa osoba, osoba ją zastępująca poprzedza swój podpis skrótem oznaczającym upoważnienie.

 

 

 

Tab. A.11 Podpis (Signature)

(przed podpisem)

P.O.

p.p. (par ordre)

p/o

z upoważnienia

(przed podpisem)

p.p. (par procuration)

p/p

z upoważnienia

(przed podpisem)

par délégation

pour le Directeur

z upoważnienia

Le Responsable Méditerranée

Jean Duval

Jean Duval

- stanowisko (poprzedzone rodzajnikiem)

- podpis odręczny

- czytelne imię i nazwisko(wpisane maszynowo)


 

Jean Duval

Jean Duval

- podpis odręczny

- czytelne imię i nazwisko(wpisane maszynowo)

Jean Duval

Jean Duval

Directeur

- podpis odręczny

- czytelne imię i nazwisko(wpisane maszynowo)

- stanowisko (bez rodzajnika)

Zapytania i pisma informacyjne

Do wymiany pism handlowych dochodzi jeszcze przed złożeniem zamówienia. Producent dąży do rozpropagowania swojej oferty poprzez ogólnodostępne ogłoszenia i reklamy, jak również poprzez wysyłkę materiałów informacyjno-reklamowych do potencjalnych klientów. Taka spontanicznie nadesłana oferta nosi nazwę oferty niewywołanej (lettre de vente).


W podobny sposób firma może też zwrócić się z propozycją nawiązania stałej współpracy
(punkt B.3).


 Czasami to nabywca poprzez zapytanie ofertowe (appel d'offres) zwraca się do potencjalnych dostawców (punkt B.2). W rozesłanym do nich okólniku precyzuje swoje potrzeby i wymagania oraz zachęca do składania ofert (punkt B.5), z których potem będzie mógł wybrać najkorzystniejszą.


 Zanim dojdzie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, nabywca zwykle zwraca się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji, dosłanie dokumentacji czy też wyjaśnienie wątpliwości. Część tych danych może być przekazana w rozmowie, jednak obie strony są na ogół zainteresowane pisemnym potwierdzeniem ustaleń dotyczących warunków płatności czy dostawy. W tej sytuacji dochodzi do wymiany zapytań (punkty B.1 i B.2) i odpowiedzi (punkt B.4), czasami wielokrotnej.


 Pomiędzy przedsiębiorstwami krąży duża ilość dokumentacji, faktur i różnych druków. Wysyłanym materiałom towarzyszy zwyczajowo tak zwane pismo przewodnie (punkt B.7).


Współpracujące ze sobą firmy informują się też wzajemnie o istotnych zmianach, takich jak zmiana adresu lub zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych – zwłaszcza w działach zakupów, sprzedaży i innych mających liczne kontakty zewnętrzne (punkt B.8).

 

 

appel m. d'offres
wezwanie do składania ofert przetargowych/do przetargu
brochure f.
Broszura
catalogue m.
katalog
dépliant m.
reklamówka rozkładana
entreprise f. d'Etat
przedsiębiorstwo państwowe
entreprise f.individuelle
przedsiębiorstwo prywatne
entreprise f. unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
lettre f. circulaire
okólnik
lettre f. de vente
oferta niewywołana, list z zamówieniem zakupu
notice f. descriptive
opis produktu, reklamówka opisowa
offre f.
oferta
offre f. spontanée
oferta niewywołana
ordre m.
zlecenie
prospectus m.
prospekt reklamowy
publipostage m.
mailing, bezpośrednia reklama pocztowa
sociéte f. àresponsabilité limitée (SARL)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
société f. anonyme (SA)
spółka akcyjna
société f. en nom collectif
spółka jawna
tract m.
ulotka

 

 

 

Zapytania dotyczą zwykle oferowanych przez firmę towarów i usług, cen, warunków płatności i terminów dostaw. Zdarza się, że firma prosi o przesłanie szczegółowych danych w postaci cennika, katalogu lub innych materiałów promocyjnych (patrz tab. B.1).
 Niekiedy po otrzymaniu informacji firma zwraca się z kolejnym zapytaniem: może ono być prośbą o wyjaśnienie wątpliwości lub negocjacją korzystniejszych warunków.
 Zapytania nie są wiążące i nie mają skutków cywilnoprawnych. Dla dodatkowego zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami stosuje się formułę à titre gratuit et sans engagement de notre part.

 

     

wstęp

- zwrot adresatywny

- podać, skąd mieliśmy informacje o danej firmie lub

- nawiązać do wcześniejszej wymiany korespondencji

rozwinięcie

- poprosić o przesłanie materiałów promocyjnych, precyzując:

 • typ i rodzaj interesującego nas towaru

 • rodzaj oczekiwanej dokumentacji: cennik, katalog towarów, próbki, szczegółowe warunki sprzedaży itp.

- (opcjonalnie) poprosić o dodatkowe informacje (np. możliwość uzyskania upustu przy zamówieniu powyżej...sztuk)

- (opcjonalnie) podać informację o warunkach rozważanego przez nas zamówienia (ilość, czas dostawy, warunki płatności)


 

zakończenie

- wyrazić nadzieję na szybką odpowiedź

- formuła grzecznościowa.

 

 

 

zapytania.pdf zapytania.pdf

plik do pobrania w formacie PDF

Zapytanie o możliwość współpracy

W piśmie majacym na celu nawiązanie współpracy musimy dobrze nastawić do siebie odbiorcę.


Bardzo istotne jest wytworzenie pozytywnego obrazu naszego przedsiębiorstwa. W tym celu należy podać obiektywne i sprawdzalne dane, na przykład referencje innych naszych partnerów handlowych, zwłaszcza zagranicznych lub znanych firm. Inną ważną informacją jest rodzaj naszej działalności oraz informacja o produktach.

 

Zwracjąc się z propozycją współpracy, należy podać taki powód wyboru potencjalnego partnera, który byłby zarazem komplementem pod jego adresem (największa firma w swoim regionie, dobra sława produktów czy marki).

 

 

wstęp

- zwrot adresatywny

- przedstawić swoje przedsiębiorstwo

rozwinięcie

- podać motywy, dla których zdecydowaliśmy się zwrócić do danej firmy

- wstępnie określić zakres proponowanej współpracy (przedstawicielstwo, dystrybucja itp.)

zakończenie

- wyrazić gotowość dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji w celu nawiązania oczekiwanej współpracy

- formuła grzecznościowa

 

 

zapytanie_o_mozliwosc_wspolpracy.pdf zapytanie_o_mozliwosc_wspolpracy.pdf

plik do pobrania w formacie PDF

Zamówienia

Zamówienie stanowi rodzaj umowy cywilnej, w której sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia określonego towaru po uzgodnionej cenie, w określonym terminie i na ustalonych warunkach, zaś nabywca zobowiązuje się w tymże terminie i na takich warunkach za ten towar zapłacić.
 Najistotniejszą częścią zamówienia jest specyfikacja jakościowa  (nazwa produktu, jego kod, kolor, gatunek, cena itp.) i ilościowa zamówionego towaru. Dane te wyliczane są z reguły a linea lub w tabeli. W celu dodatkowego wyróżnienia stosuje się także wytłuszczenie lub podkreślenie.

 

Zamówienie listowne może róznież zawierać wyszczególnienie innych danych, a zwłaszcza:

 • termin, miejsce i sposób dostawy
 • cenę jednostkową, termin i sposób zapłaty.

 

Jeśli zamówienie odbywa się na zwykłych, określonych np. w katalogu warunkach, szczegółowe precyzowanie danych dotyczących płatności i dostawy nie jest konieczne. Warto natomiast uściślić pisemnie warunki kupna – sprzedaży w sytuacji, gdy mogą wystąpić wątpliwości lub rozbieżności:

 

 • zamówienie zostało złożone ustnie (telefonicznie lub przez przedstawiciela)
 • wynegocjowane zostały odmienne od zwyklych warunki transakcji.

Redagowanie zamówienia w formie listu zdarza się stosunkowo rzadko, gdyż najczęściej korzysta się w tym celu z gotowego druku/blankietu zamówienia, sporządzanego z reguły przez sprzedawcę. Niekiedy dołącza się do niego pismo przewodnie:
przy pierwszym zamówieniu nabywca może podziękować za otrzymaną ofertę i wyrazić nadzieję na dalszą korzystną wspólpracę
klient może też podkreślić warunki, na których respektowaniu szczególnie mu zależy (dotyczy to zwłaszcza terminowości lub sposobu dostawy).

 

Pismo przewodnie może również służyć negocjowaniu oferty:

 

 

wstęp

- zwrot adresatywny

- podziekować za otrzymaną ofertę lub nawiązać do innego sposobu otrzymania informacji

rozwinięcie

- sprecyzować parametry zamawianego towaru (nazwę, kod, ilość, gatunek, cenę itd.) lub

- zapowiedzieć przesłany w załączeniu druk zamówienia

- sprecyzować parametry zamówienia (podać sposób płatności, warunki dostawy)

i/lub

- podkreślić warunki, na których nam szczególnie zależy

zakończenie

- wyrazić nadzieję na szybkie otrzymanie towaru i/lub staranną realizację zamówienia (opcjonalnie)

- formuła grzecznościowa

 

 

 

 

 

 

zamowienia.pdf zamowienia.pdf

plik do pobrania w formacie PDF

Odpowiedzi na zapytania

Prośba o informacje może być początkiem współpracy handlowej, dlatego sprzedawca powinien odpowiednio na nią zareagować. Szybka i przede wszystkim rzeczowa odpowiedź dobrze świadczy o rzetelności firmy i może ją wyróżnić na tle ewentualnej konkurencji.


 Zalecane w takim piśmie zabiegi stylistyczne mają wytworzyć wrażenie "zorientowania na odbiorcę". Należy zatem używać zwrotów podkreślających oddanie klientowi i dbałość o jego potrzeby: nous nous empressons de vous  faire parvenir, nous restons à votre entiére disposition, salutations dévouées. Na pewno należy zadbać o estetyczną i staranną redakcję pisma i, co najważniejsze o kompletne i dobrze zestawione materiały informacyjne, o które prosił potencjalny klient.


 Standardowe informacje handlowe obejmują:

 • dokładny opis produktów (katalog, dane techniczne)
 • cennik wraz z ewentualnymi upustami
 • szczegółowe warunkisprzedaży, tj. warunki płatności i dostawy.

 

Ponadto – w piśmie przewodnim podkreślamy wszystkie dodatkowe informacje, o które proszono w zapytaniu.
Przesłane warunki są dla sprzedawcy obowiązujące.

 

 

wstęp

- zwrot adresatywny

- potwierdzić otrzymanie zapytania i podziękować za nie

rozwinięcie

- zapowiedzieć przesłaną w załączniku dokumentację oraz warunki zapłaty i dostawy

- (opcjonalnie) udzielić wszelkich innych form zażądanych w zapytaniu

- (opcjonalnie) podkreślić jakość oferowanego towaru

zakończenie

- wyrazić gotowość dostarczenia dodatkowych informacji (materiałów, wizyty przedstawiciela, ewentualnej demonstracji)

- podkreślić troskę włożoną w realizację zamówienia

- formuła grzecznościowa

 

 

 

 

odpowiedz_na_zapytanie.pdf odpowiedz_na_zapytanie.pdf

plik do pobrania w formacie PDF

Dostawa towaru

Korespondencję dotyczącą dostarczenia towarów do klienta poprzedza zawsze złożenie zamówienia. 


Dostawa towaru może być dokonana przez nadawcę/producenta bądź też zlecona innemu przewoźnikowi lub firmie dostawczej. Dostawca  zobowiązuje się do dostarczenia towaru wydanego mu przez producenta pod wskazany adres. Dostawca powinien prowadzić rejestr towarów, które zostały mu powierzone, powinien również dbać o dobry stan transportowanych produktów, dostarczyć je bez opóźnień, uszkodzeń i strat.

 

W chwili przyjęcia zamówienia dostawca może:


 • przystąpić bezpośrednio do realizacj zamówienia i dostawy towarów; sporządza wtedy zawiadomienie o wysyłce towarów, do którego dołączone jest zawsze potwierdzenie (bon de livraison)
 • odmówić realizacji zamówienia, czego skutkiem będzie dalsza wymiana korespondencji pomiędzy zamawiającym a dostawcą, mająca na celu doprowadzenie do sfinalizowania transakcji.

 

Sytuacja wymieniona powyżej będzie skutkowała opóźnieniem w realizacji dostawy  zamówionych towarów. W tym wypadku dostawca jest zobowiązany do  poinformowania klienta zaistniałych trudnościach, które uniemożliwiają dostawę. 


Często jednak zdarza się, że niedostarczenie towaru i milczenie ze strony dostawcy, zmuszają klienta do podjęcia kroków w formie pisemnej, wzywających dostawcę do wywiązania się ze swoich zobowiązań.


W momencie dostawy/odbioru towaru lub w możliwie najkrótszym czasie, odbiorca ze swojej strony powinien sprawdzić zgodność towaru ze złożonym wcześniej zamówieniem i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w przysługującym mu terminie (ustalonym między nim a dostawcą).
Jeśli dostarczony towar spełnia wszystkie wymagania klienta, ten ostatni podpisuje potwierdzenie dostawy przedstawione mu przez dostawcę. Jeśli natomiast klient jest niezadowolony z dostarczonych mu towarów i jakości świadczonej usługi, może złożyć reklamację.

 

Przydatne słownictwo:

 

aux risques et périls de...
na ryzyko...
compensation f.
rekompensata, odszkodowanie
dédommagement m.
odszkodowanie, wynagrodzenie szkody
délai m. (de livraison)
termin (dostawy)
dommages-intérêts m.pl.
odszkodowanie
franco de port
wolne od opłaty
pièce f.
sztuka/ za sztukę
port m.
porto, opłata za transport, opłata pocztowa
port m.
porto/opłata do pobierania(nabywca pokrywa koszty transportu
port m.payè
porto opłacone (sprzedawca opłaca koszt transportu i obciąża następnie nim klienta/nabywcę)
porter/causer un préjudice
wyrządzić szkodę/ narazić na straty
préjudice m.
szkoda, strata
requête f.
podanie, prośba, żądanie
service m. contentieux
dział prawny
transporteur m.
przewoźnik
unité f.
sztuka/ za sztukę

 

 

 

dostawa_towaru.pdf dostawa_towaru.pdf

plik do pobrania w formacie PDF

Zawiadomienie o wysyłce towaru

List zawiadamiający o wysyłce towarów zawiera przede wszystkim dokładne informacje o rodzaju, nazwie i liczbie produktów zamówionych przez klienta.


Dobrze jest również przypomnieć czas i warunki dostawy, zwłaszcza jeżeli nie są to warunki ogólne (zawarte w katalogu czy cenniku), lecz uzgodnione w trakcie ustnych bądź korespondencyjnych negocjacji.


 Zawiadomienie o wysyłce towaru może również zawierać informacje o ewentualnych warunkach reklamacji.

 

 

wstęp

- zwrot adresatywny

- potwierdzić przyjęcie zamówienia oraz podziękować za nie

- poinformować o wysyłce towarów, powołując się na wcześniejsze ustalenia (korepsondencja, rozmowa telefoniczna lub inne)


 

rozwinięcie

- podać termin dostawy

- przypomnieć warunki dostawy (koszty transportu, odpowiedzialność za towar, itp.)

- poprosić o sprawdzenie zgodności towaru z zamówieniem oraz poinformować o ewentualnych warunkach reklamacji

zakończenie

- życzyć zadowolenia z dostarczonych towarów oraz wyrazić nadzieję na realizację kolejnych zamówień

- formuła grzecznościowa.

Dostawca prosi klienta o kontakt z przewoźnikiem

 

wstęp

- zwrot adresatywny

- potwierdzić otrzymanie listu od klienta

rozwinięcie

- odmówić wzięcia na siebie odpowiedzialności za opóźnienie dostawy

- poradzić klientowi, aby skontaktował się z przewoźnikiem

zakończenie

- zaoferować klientowi służenie pomocą w dalszym rozwoju sprawy/ pozostać do dyspozycji klienta

- formuła grzecznościowa

 

 

 

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito