Google Translate

Newsletter

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Regulamin

Regulamin portalu

Regulamin portalu Pocztowokurierski.pl

§ 1 Definicje
Portal – zbiór stron internetowych dostępnych pod wspólną domeną www.pocztowokurierski.pl
Administrator i Wydawca – AREUS A.Mazurek  Adara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 188 NIP: 954-26-94-191 KRS: 0000329892 REGON: 241503881 tel. (032) 781 52 10, (032) 788 51 79 fax (032) 203 93 56, e-mail: reklama.
Redakcja – osoby odpowiedzialne za dobór i publikację treści w portalu (kontakt: redakcja@pocztowokurierski.pl), a także ze strony Administratora za poprawne funkcjonowanie portalu (kontakt: administrator@pocztowokurierski.pl).
Wpisy – wiadomości, artykuły, posty, wideo, komentarze na forum w ramach portalu Pocztowokurierski.pl
Użytkownik – każda osoba korzystajaca z zasobów portalu tj, która przegląda, czyta, lub wprowadza jakiekolwiek wpisy w ramach portalu Pocztowokurierski.pl
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu - informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji - wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.
Netykieta - zasady, które wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi Internetu.
 

§ 2 Zawartość portalu
1.Wydawca zapewnia dostęp do następujących działów portalu:
1.Usługi Pocztowe
2.Usługi Kurierskie
3.Zabezpieczanie Przesyłek

2.Wydawca zapewnia dostęp do następujących zakładek tematycznych:
1.Handel internetowy
2.Nowe Technologie
3.Rozmowa z...
4.Filatelistyka
5.Po godzinach
6.Ludzie listy piszą?
3.Wydawca będzie rozwijał funkcjonalność portalu, co oznacza także utworzenie nowych działów oraz nowych podserwisów branżowych.
4.Wydawca zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny portalu.
§ 3 Ogólne zasady korzystania z treści zamieszonych w Portalu
1.Wydawca nie odpowiada za nieścisłości w informacjach podawanych w portalu, jeżeli wynikają one z nieścisłości, nieprawdziwości materiałów źródłowych na podstawie których powstała informacja w portalu.
2.Wydawca nie odpowiada za treść Wpisów zamieszczanych w portalu przez użytkowników. Wpisy są wyrazem wiedzy Użytkowników portalu oraz wyrażają ich prywatne opinie, poglądy i stanowiska.
3.Materiały informacyjne, w których pojawiają się cenniki operatorów pocztowych i kurierskich nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. W związku z tym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki ich zastosowania przez Użytkowników.


§ 4 Prawa użytkownika
1.Użytkownik może się rejestrować w portalu.
2.Rejestracja uprawnia Użytkownika do:
1.stworzenia i zarządzania profilem Użytkownika, zawierającym zestaw informacji na temat Użytkownika oraz historię jego aktywności w portalu (jeśli była prowadzona jawnie z wykorzystaniem loginu Użytkownika),
2.możliwość komentowania Wpisów zamieszczanych w portalu - Forum,

3.Zarejestrowany Użytkownik może proponować publikację Wpisów w portalu. Propozycja ta powinno zostać złożona drogą mailową do Redakcji portalu (redakcja@pocztowokurierski.pl). Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o dopuszczeniu materiału Użytkownika do publikacji i zmian w materiale bez konsultacji z Użytkownikiem.

§ 6 Obowiązki użytkownika
1.Użytkownik ma obowiązek wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych w portalu.
2.Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zasad netykiety i dobrych obyczajów.


§ 10 Prawa administratora
1.Administrator może usuwać Wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką portalu.
2.Administrator może usuwać Wpisy zawierające treści obraźliwe, niezgodne z netykietą i lub dobrymi obyczajami.

 

§ 11 Własność intelektualna
1.Użytkownik może zamieszczać treści we Wpisach jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tych treści. Zamieszczenie przez Użytkownika danej treści we Wpisie jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż przysługują mu do tych treści wszelkie takie prawa oraz iż poprzez ich zamieszczenie nie naruszy on prawa osob trzecich. W przypadku zamieszczenia Wpisów nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw o których mowa powyżej, w tym zaspokojenie roszczeń kierowanych przeciwko Administratorowi, pokrycie poniesionej przez Administratora szkody oraz zwolnienie Administratora ze wszelkiej ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu wynikającej.
2.W momencie wprowadzenia treści we Wpisach, Użytkownik udziela Administratorowi licencji bezterminowej na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści na następujących polach eksploatacji: publikowania Wpisów na stronach portalu, w zapisie utrwalania i zwielokrotniania Wpisów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
3.Administrator ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika w portalu w dowolny sposób przez okres 10 lat.

§ 12 Ochrona danych osobowych
1.Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Wydawcy ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Wydawcę i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych portalu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
3.Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
4.Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
5.Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej.
6.Polityka prywatności opublikowana na stronie www.pocztowokuroierski.pl stanowi element niniejszej umowy.
§ 13 Postanowienia Końcowe
1.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z Portalem strony sporu dołożą wszelkich starań, by rozstrzygnąć go na drodze polubownej. W przypadku braku dojścia do porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sad właściwy ze względu na siedzibę Administratora
2.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2010 roku.
3.Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.pocztowokurierski.pl

 

 

Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych serwisu internetowego jest firma AREUS A.Mazurek Adara Spółka z ograniczoną.odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188. Wszystkie podane przez Ciebie dane personalne są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zarejestrowanym użytkownikom przysługuje prawo wglądu, poprawiania oraz usunięcia podanych danych osobowych.
Rejestrując się w serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wprowadzanych podczas procesu rejestracji i późniejszego użytkowania serwisu, przez administratora bazy danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej oraz wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania wskazany powyżej.

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito