Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

Rozmowa z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

13-05-2013
Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim
Dr Rafał Zgorzelski

Rozmawiamy z pomysłodawcą nowego kierunku studiów Rafałem Zgorzelskim doktorem nauk humanistycznych w specjalności komunikacja pocztowa, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad dwunastu lat związanym z branżą usług pocztowych.

 

            

Skąd pomysł na studia o tak nowatorskim kierunku?

 

Rafał Zgorzelski: Koncepcja studiów jest konsekwencją głębokich przemyśleń oraz efektem analizy sytuacji panującej na krajowym rynku usług pocztowych i we Wspólnocie Europejskiej oraz szerzej na świecie. Jest następstwem oceny stanu sektora wycenianego w Polsce na około 6 mld złotych oraz jego rozwoju w związku z kolejnym etapem liberalizacji tego rynku w Polsce, który nastąpił z dniem 01 stycznia 2013 roku. Nowe Prawo pocztowe uchwalone przez Sejm RP w dniu 23 listopada 2012 roku zlikwidowało monopol operatora publicznego (dziś wyznaczonego) na obsługę przesyłek o wadze do 50g, tj. tak zwany obszar zastrzeżony, który stanowił ok. 75% całego rynku usług pocztowych w Polsce – ok. 1,5 mld przesyłek bez uwzględniania druków bezadresowych oraz generował ok. 50% przychodów – ok. 3 mld zł. To atrakcyjne pole do aktywności biznesowej, jednakże działalność na rynku usług pocztowych na wzrastającym poziomie jakości bez uzyskania narzędzia w postaci profesjonalnej wiedzy jest niemożliwa. Bez niej można tylko udawać obsługę Klienta. Z jednej strony mamy więc postępującą liberalizację sektora pocztowego, a z drugiej rozwój różnych inicjatyw biznesowych będących efektem tego procesu. W związku z tym, że przez całe dziesięciolecia działalnością pocztową zajmowała się de facto tylko Poczta Polska, to ten rozwijający się rynek potrzebuje kadr zawodowych, które będą w stanie sprostać wyzwaniom stojącym przed operatorami pocztowymi. Zresztą na tym polu aktywność realizować musi również Poczta Polska, o ile nie chce zostać w tyle zachodzących procesów dziejowych. 

   

Czy to moda czy raczej wymóg ciągle zmieniającego się rynku usług pocztowych?

 

To efekt sytuacji rynkowej, rozwoju technologicznego, wzrostu branży e-commerce, nowych form przekazu oraz wyzwań, przed którymi stoją operatorzy. To konieczność – potrzeba rozwoju zawodowego kadry menedżerskiej oraz personelu zatrudnianego przez pocztowe konsorcja w liczbie niemalże 125 tys. osób. Jeżeli ktoś twierdzi, że rozwój kompetencji pracowników jest niepotrzebny, bo niesie ze sobą koszty związane z organizacją kursów, szkoleń, czy doinwestowaniem studiów, a doręczać przesyłki oraz zarządzać tym procesem może każdy, to nie rozumie zupełnie tego rynku. Brak znajomości regulacji prawnych normujących funkcjonowanie sektora, znajomości procesów operacyjnych, usług, trendów i problemów to bylejakość, która przekłada się na bieżące działanie i długofalowy rozwój firmy oraz wzrastające koszty funkcjonowania. Dziś operatorzy pocztowi mogą rywalizować o względy Klienta poprzez innowacyjność oraz podnoszenie jakości świadczonych usług, ponieważ konkurowanie ceną ma swoje granice wytrzymałości i konsekwencje. Na tym częściowo uwolnionym rynku usług pocztowych w Polsce będzie szedł do przodu ten, kto będzie mądrzejszy.

 

Na czym polega atrakcyjność tych studiów? Czym one się będą wyróżniały na tle innych kierunków o charakterze zarządzania?

 

Studia licencjackie z obszaru zarządzania muszą spełniać zdefiniowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymogi dla studiów I stopnia, a więc będą obejmowały zarówno przedmioty kształcenia ogólnego (np. język angielski, logikę, technologię informacyjną, filozofię, socjologię procesów decyzyjnych), jak i przedmioty podstawowe (np. podstawy zarządzania i nauki o organizacji, mikroekonomię, finanse, podstawy ekonometrii) i kierunkowe (np. zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, systemy logistyczne, rachunkowość finansową, badania marketingowe, zarządzanie produkcją). Zostaną jednak one uzupełnione o  przedmioty specjalizacyjne (np. myślenie strategiczne, planowanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie majątkiem trwałym) oraz specjalnościowe, a więc kierunkowe (np. prawo pocztowe, ekonomika usług pocztowych, organizacja pracy w placówce pocztowej, analiza konkurencji w usługach pocztowych, kontrola w służbach pocztowych). Studia podyplomowe to absolutnie autorska koncepcja oparta na osobistych doświadczeniach ich pomysłodawcy oraz dedykowanej do prowadzenia zajęć grupy praktyków rynku. Są to więc studia bardzo „życiowe” adresowane dla organizacji i instytucji współtworzących polski rynek usług pocztowych. Są to studia otwarte dla wszystkich zainteresowanych słuchaczy spełniających określone wymogi – w przypadku studiów I stopnia – absolwentów szkół średnich; w przypadku zaś studiów podyplomowych osoby mające za sobą studia wyższe, aczkolwiek nie wykluczamy również realizacji koncepcji studiów „zamkniętych”, a więc realizowanych na zlecenie konkretnego operatora.

 

Do kogo są kierowane studia? Czy tylko do kadry menedżerskiej?

 

Studia te adresowane są do osób obecnie pełniących funkcje kierownicze w placówkach operatorów pocztowych oraz w firmach z nimi współdziałających w procesie obsługi Klienta, a także do osób aspirujących do sprawowania tych stanowisk. Program studiów został jednak tak skonstruowany, że daje gwarancje dobrego przygotowania do pracy również służbom administracyjno – biurowym oraz pracownikom eksploatacji pocztowej – asystentom okienkowym, listonoszom, pracownikom węzłów ekspedycyjno – rozdzielczych. Z pośród kogo bowiem, jak nie z tego rodzaju stanowisk, mają być rekrutowani przyszli naczelnicy urzędów, kierownicy oddziałów, dyrektorzy?

 

Czy przeprowadzaliście wywiady, badania potwierdzające potrzebę kształcenia w tym kierunku?

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w rejestrze operatorów pocztowych prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznych w Warszawie zostało zaewidencjonowanych 248 podmiotów mających status pocztowego operatora. W praktyce jednak prowadzenie działalności zadeklarowało 155 operatorów pocztowych, którzy złożyli wymagane prawem sprawozdania. Dziś (stan na dzień 10 maja 2013 roku) mamy 258 operatorów pocztowych, jednakże pośród nich szerzej identyfikowanych jest ok. 20 operatorów, którzy prowadzą działalność pocztową w większym wymiarze – mam na względzie tu zarówno klasycznych operatorów zajmujących się głównie obsługą tradycyjnej korespondencji, jak i firmy ukierunkowane na działalność kurierską. To już poważna baza wypadowa, prawie, o czym wspominałem wcześniej, 125 tys. osób bezpośrednio zatrudnionych na tym rynku. Nikt jednak nie powiedział, że z oferty tych studiów mają korzystać jedynie pracownicy operatorów pocztowych czy organów państwa. A banki, ubezpieczyciele, urzędy administracji publicznej? Przecież funkcjonują w nich komórki do obsługi korespondencji. Czy nie warto więc poznać bliżej mechanizmy i zasady działania tego rynku w praktyce, aby w pełni świadomie podejmować decyzję o wejściu we współpracę z tym bądź innym operatorem? A obecni i przyszli abiturienci szkół średnich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w branży pocztowej? Proszę zauważyć, że według różnych prognoz do 2020 roku w krajach Unii Europejskiej ma powstać ponad 15 mln pracy dla osób z wyższym wykształceniem zawodowym. Absolwenci z tego rodzaju kwalifikacjami są dziś i będą więc najbardziej pożądanymi na rynku.

 

Jako doświadczony znawca rynku pocztowego, zna Pan pewnie jakie są jego potrzeby i wymagania. Na jakim modelu kształcenia będą się opierały studia?

 

Wiele lat poświęciłem na podnoszenie kwalifikacji formalnych. Dzięki Panu Bogu jednak równolegle rozwijałem się zawodowo pracując bądź współpracując z operatorami pocztowymi oraz aktywnie angażując w rozliczne inicjatywy społeczne. Dziś wiem, że tradycyjne studia poszerzają, i owszem, horyzonty, natomiast zasadniczo nie przygotowują absolwentów do pracy zawodowej. Zgorzelski Consulting za strategiczny cel postawiło sobie dążenie do bliższej integracji nauki z biznesem. Interesuje nas praktyka gospodarcza i dlatego tam gdzie będzie to możliwe – proszę zwrócić uwagę na ograniczenia formalne – zrealizujemy programy autorskie będące wynikiem osobistych doświadczeń wykładowców oraz owocem przemyśleń z bezpośredniego zaangażowania w biznes pocztowy. Dosłownie kilka dni temu odbyła się konferencja z okazji 15 – lecia działalności Państwowych Szkół Wyższych. Podczas tego wydarzenia postawiono tezy, które głoszę już od wielu lat – należy dopasować ofertę wyższego szkolnictwa do potrzeb rynku oraz rozwinąć współpracę między szkołami wyższymi a biznesem oraz przeprofilować studia na bardziej praktyczne. W Polsce naukę opiera się na podręcznikach napisanych przez autorów z państw zachodnich oraz podejmuje usilne próby przeniesienia rozwiązań np. amerykańskich bądź brytyjskich na rodzimy grunt nie bacząc na szereg odmiennych okoliczności. Pamiętam jak uczestniczyłem kilka lat temu w międzynarodowej konferencji z zakresu zarządzania. Szereg osób posługiwało się podczas niej niezrozumiałymi (dla mnie) i zupełnie niepraktycznymi zaklęciami – jakieś dziwne definicje, sformułowania. Tylko co to ma wspólnego z realiami zarządzania w Polsce? Wygłosiłem referat praktyczny. To był prawdziwy szok. I dlatego chcemy dać naszym absolwentom narzędzia do pracy, a nie tylko li dyplom bądź świadectwo ukończenia szkoły wyższej. Nie wykluczamy również wsparcia dla nich w zakresie podejmowania w przyszłości, nawet w trakcie studiów, praktyk zawodowych.

 

Jakie dyscypliny będzie obejmował program studiów?

 

Stawiamy na praktykę. Dlatego będziemy nauczać zarządzania jakością w usługach pocztowych czy organizacji pracy w placówce pocztowej stawiając równocześnie na kształtowanie wizerunku takiej placówki. Będziemy mówić o podstawach prawnych funkcjonowania tego rynku w Unii Europejskiej i w Polsce oraz użytecznym zastosowaniu tego prawa. Dużo miejsca poświęcimy usługom pocztowym oraz kierunkom zmian w tym obszarze, analizie konkurencji biznesowej i zarządzaniu relacjami partnerskimi z Klientami. Oferujemy metodykę zajęć nieograniczających się do wykładów exs cathedra, w której dużą rolę odgrywa analiza przypadku, symulacje decyzyjne czy scenki rodzajowe oraz przede wszystkim konwersacje.

 

Wyśmienitą kadrę naukową Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej będzie wspierał sztab praktyków. Kto to będzie?

 

Sylwetki wykładowców zaprezentujemy niebawem. Będą to fachowcy – praktycy branży, a zarazem pasjonaci, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali przez wiele lat w strukturach operatorów pocztowych równolegle podnosząc własne kwalifikacje i rozwijając osobiste umiejętności. Dobierając kadrę nie oglądaliśmy się jednak na „legitymacje partyjne”, a więc związki zawodowe tej czy innej osoby z konkretnym operatorem. Interesowały nas predyspozycje do zapewnienia w pełni profesjonalnej obsługi słuchaczy oraz kompetencje osobiste. Chcemy też zaprosić do udziału w zajęciach otwartych Prezesów takich instytucji, jak chociażby Poczta Polska czy Integer.pl, a więc ludzi takich jak Pan Jerzy Józkowiak (Prezes Poczty Polskiej), którzy są depozytariuszami wielkich tradycji polskiej poczty, czy Pan Rafał Brzoska (Prezes Grupy Integer.pl i InPost) wytyczający dla tego rynku zupełnie inne horyzonty. To ludzie, którzy mają bardzo konkretne zasługi i osiągnięcia oraz wizje funkcjonowania tego rynku. Możliwość osobistego spotkania z Panami Prezesami byłaby dla słuchaczy wielką frajdą, a zarazem lekcją nauki biznesu.

 

Czy kształcenie personelu i kadry menedżerskiej operatorów pocztowych będzie miało wpływa na rozwój branży?

 

Dziś poza ograniczeniami prawnymi – wskazuje na nie chociażby PKPP Lewiatan w opublikowanej kilka dni temu Czarnej Liście Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 (zob.: http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/_files/clb_2013_zmiany_druk_2.pdf) – podstawowym problemem polskiego rynku usług pocztowych jest brak zaplecza intelektualnego. Rynek ten jest po prostu od tej strony jeszcze zbyt słaby, wciąż raczkujący. Paradoksalnie jednak brak inicjatyw edukacyjnych nie przekłada się tylko li na kwestie rozwoju i działalność operatorów pocztowych. Sytuacja ta ma swoje konsekwencje w postaci takiego, a nie innego przygotowania urzędników regulatora bądź organu nadzoru do pracy – gdzież bowiem mieliby oni nauczyć się tej poczty i ją pojąć? Ma wpływ też na rynek mediów branżowych pozbawionych możliwości korzystania z opinii szerszego grona ekspertów. Niewątpliwie więc, o ile rynek zrozumie intencje koncepcjonodawców projektu, to przyniesie on dla niego jedynie same korzyści, a on sam w sposób istotny będzie wpływał na rozwój całej branży. W Polsce nie ma zaplecza merytorycznego dla tego rynku, który już przecież w upadającej I Rzeczypospolitej  był chlubą rodzimej gospodarki. Z nieskrywaną satysfakcją czytam dziś źródłowe opisy oceny pracy urzędników pocztowych z tamtego okresu. Nie ma więc tego zaplecza i ja je zbuduję.

 

Dziękuję za rozmowę

 

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oraz Zgorzelski Consulting podjęły długofalową współpracę w zakresie przygotowania oraz realizacji procesu dydaktycznego na studiach I stopnia (licencjackich) o profilu ogólnoakademickim na kierunku „Zarządzanie” ze specjalnością „Komunikacja pocztowa” oraz w zakresie Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Placówką Pocztową”.

 

 

Portal Pocztowokurierski.pl jest oficjalnym patronem medialnym projektu.

 

 

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito