Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

Usługi pocztowe

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB DORĘCZANIA KORESPONDENCJI cz I

05-04-2012
Fot. shutterstock

Rafał Zgorzelski doktor nauk humanistycznych w specjalności komunikacja pocztowa, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad dziesięciu lat związany z branżą usług pocztowych. Na łamach portalu Pocztowokurierski.pl stworzył dział Szkice z historii poczty. Wyjaśnia również zawiłości Prawa pocztowego - i nie tylko - w dziale Poradnik pocztowy.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB DORĘCZANIA KORESPONDENCJI


Prawo pocztowe a zasady doręczania przesyłek


Zasady doręczania przesyłek, które zostały omówione w tekście Osoby upoważnione do odbioru korespondencji (można przeczytać tu) obowiązują wtedy, o czym mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 2003, Nr 130, poz. 1188, z póź. zm.), jeżeli nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu i trybu doręczeń. Oznacza to, że są również inne, prócz Prawa pocztowego, przepisy, które regulują szczegółowe zasady i tryb doręczania korespondencji nadawanej przez organy administracji publicznej, sądy w postępowaniu cywilnym, czy też karnym, komornicze. W niniejszym tekście postaramy się je poddać bliższej analizie.

Prawo pocztowe wprowadza szereg pojęć. Dla potrzeb przedmiotowego tekstu zaprezentujemy obowiązujące i istotne w kontekście poruszanej w nim problematyki definicje.

Przesyłką jest rzecz opatrzona adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia. Szczegółowe zasady i tryb doręczania przesyłek, o których mowa wyżej, wskazują na to, iż korespondencja organów administracji publicznej, pisma sądowe w postępowaniu cywilnym i karnym, przesyłki komornicze są nadawane w formie przesyłek rejestrowanych, poleconych. Przesyłką poleconą jest przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową (a więc przesyłka nie będąca paczką pocztową, tj. przesyłką rejestrowaną zawierającą, podobnie jak przesyłka listowa, rzeczy, przyjęte przez operatora publicznego w celu przemieszczenia i doręczenia. Przesyłką listową, w domyśle zaś przesyłką z korespondencją, tj. informacją utrwaloną na dowolnym nośniku fizycznym, w tym utrwalonym pismem wypukłym, opatrzoną przez nadawcę adresem, z wyłączeniem książek, katalogów, dzienników i czasopism), przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości, bądź uszkodzeniem. Warto dodać, że pod pojęciem przesyłki rejestrowanej rozumie się przesyłkę przyjętą i doręczoną za pokwitowaniem odbioru.

 

Doręczanie tego rodzaju przesyłek polega na ich wydaniu adresatowi, a w przypadkach przewidzianych przez prawo także innym uprawnionym osobom, zgodnie z zawartą umową o świadczenie usługi pocztowej.

Przesyłka taka może być nadana na poste restante, które jest niczym innym, jak poleceniem jej doręczenia wyłącznie w placówce operatora pocztowego, wskazanej przez nadawcę, (w omawianym przypadku przez organ administracji publicznej, sądy, komornika), jako miejsce doręczenia.

Prawo pocztowe stanowi, że na pisemny wniosek adresata złożony w odpowiedniej placówce operatora, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczana do oddawczej skrzynki pocztowej adresata. Nie dotyczy to jednak, co wykażemy niżej, listowych przesyłek rejestrowanych, których nadawcą są organy administracji publicznej i sądy, czy komornik. Prawo to przez zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej rozumie w szczególności przyjęcie przez operatora przesyłki do przemieszczenia i doręczenia; wrzucenie przesyłki listowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych oraz podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych do nadawczej skrzynce pocztowej. Siłą rzeczy więc przesyłki rejestrowane nie mogą być nadawane przez organy administracji publicznej, sądy, czy komornika za pośrednictwem skrzynek nadawczych.

Instytucją zobowiązaną do świadczenia usług pocztowych, tzw. powszechnych usług pocztowych, które zapewniają pełen obrót korespondencji rejestrowanej jest operator publiczny. Ma on więc obowiązek realizować w sposób ciągły usługi takie, jak m. in. traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, uzyskanie jej potwierdzenia odbioru oraz przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłek nadanych na poste restante. Prawo pocztowe określa też terminy, w których operator publiczny jest zobowiązany doręczać przesyłki listowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia w ramach powszechnej usługi pocztowej, a więc nie później niż w 4 dni po nadaniu w przypadku przesyłek listowych najszybszej kategorii oraz nie później niż w 6 dni w przypadku przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii. To operator publiczny jest także zobowiązany, co ważne w kontekście omawianych niżej szczegółowych zasad i trybu doręczania przesyłek sądowych oraz nadawanych przez organy administracji publicznej, zapewnić doręczenie osobom niepełnosprawnym, a więc niewidomym i ociemniałym na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, m. in. przesyłek listowych oraz rejestrowanych z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora. Osoba niepełnosprawna ma więc prawo domagać się od placówki oddawczej operatora publicznego doręczenia takiej przesyłki pod wskazany na niej adres.

_________________________________________________________________

 

Ustawy i Rozporządzenia – Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego; Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości a szczegółowe zasady i tryb doręczania przesyłek


Zasady doręczania przesyłek, bądź też ich wydawania adresatowi lub osobie uprawnionej do odbioru ze skutkiem doręczenia, które zdefiniowano, o czym wyżej, w Prawie pocztowym, obowiązują, o ile nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń.


Kwestię doręczania regulują więc również Ustawy – z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Rozdział 8/ (Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168, z póź. zm.); z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego /Rozdział 2/ (Dz. U. 1964, Nr 43, poz. 296, z póź. zm.); z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego /Rozdział 15/ Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, z póź. zm.). Ponadto szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 190, 14124, poz. 1277), a w postępowaniu karnym przez pocztę Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, 7114, poz. 1022).

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito