Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

Usługi pocztowe

Prawo pocztowe – nowości w projekcie ustawy. Ostatnie zmiany w projekcie prawa pocztowego

05-09-2012
Fot. Shutterstock

Dominik Gluza* 

                

Prawo pocztowe – nowości w projekcie ustawy

 

W sierpniu 2012 r. opublikowano nową wersję projektu ustawy prawo pocztowe. Umiarkowana jakość legislacyjna dokumentu może świadczyć o tym, iż projekt pozostaje w fazie roboczej. Tym nie mniej, jak uczy doświadczenie, niedopracowana wersja robocza może stać się obowiązującą ustawą (szczególnie w przypadku braku wystarczającej aktywności środowisk, które na etapie prac legislacyjnych byłyby w stanie wskazać projektodawcom nieprecyzyjności przepisów). Z tego względu warto przynajmniej przejrzeć projekt ustawy w poszukiwaniu elementów, które nie występowały w wersji z marca 2012 r.

Do projektu ustawy wprowadzono stosowany w sektorze telekomunikacyjnym (i jak pokazała praktyka: omijany) przepis nakazujący operatorowi wyznaczonemu prowadzenie negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostęp (art. 64 ust. 2a). Warto nadmienić, że w ustawie prawo telekomunikacyjne przepis ten musiał być zmieniony na skutek zarzutów ze strony Komisji Europejskiej.


Na wzór prawa telekomunikacyjnego wprowadzono art. 65a określający termin zakończenia negocjacji w sprawie dostępu do infrastruktury oraz art. 65b uprawniający regulatora do wydania decyzji zastępującej umowę o dostępie do infrastruktury.
Na marginesie warto zauważyć, że decyzje o dostępie będą – na skutek przeoczenia projektodawców – weryfikowane przez sądownictwo administracyjne, a nie przez sądy powszechne (tak wynika z art. 119). Tym samym operatorzy pocztowi znajdą się w niekorzystnej sytuacji, której sektor telekomunikacyjny zapobiegł w czasie prac nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego (obowiązującą od 3 maja 2012 r.)
Wprowadzono postanowienie, iż przepisy ustawy prawo pocztowe nie naruszają przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 1 ust. 2).
Pojawiły się nowe definicje pojęć: „instrukcja rachunkowości regulacyjnej”, „opis kalkulacji kosztów”, „rachunkowość regulacyjna”.


Dodano art. 6 ust. 3a stanowiący, iż „nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana w imieniu operatora pocztowego na podstawie pisemnej umowy o współpracę.”
Usunięto wymóg dostarczania Prezesowi UKE przez członków zarządów informacji o nazwisku rodowym matki, miejscu i dacie urodzenia oraz imionach rodziców (art. 9 ust. 1 pkt 7).


W myśl art. 9 ust. 6 projektu, przedsiębiorca będzie obowiązany przechowywać, przez okres wykonywanej działalności pocztowej, wszystkie dokumenty niezbędne dla wykazania spełnienia warunków wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru.
Dodano art. 21 ust. 3a dotyczący przemieszczenia przesyłki zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego.
Wyłączono prawo operatora pocztowego do zastawu na przesyłkach pocztowych z tytułu opłat celnych (art. 31 ust. 1).
W art. 32 dodano ust. 2, w myśl którego w przypadku niewspólnotowej przesyłki pocztowej, zwrot do nadawcy przesyłki niedoręczalnej wymaga dopełnienia formalności celnych.
Doprecyzowano, iż wydanie przesyłki pocztowej następuje pełnomocnikowi adresata upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego (art. 37 ust. 2 pkt 2 in principio).
Wprowadzono art. 37a regulujący tryb udzielania pełnomocnictwa pocztowego. Jednocześnie pozostawiono operatorom swobodę w zakresie rozszerzenia katalogu sytuacji, w których mogą udzielać pełnomocnictwa pocztowego poza „siedzibą” (tj. obszarem innym, niż obszar „placówki pocztowej”).
W art. 39 ust. 1 dookreślono, iż obowiązek umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych dotyczy budynków mieszkalnych.
Wprowadzono do ustawy możliwość zastrzegania informacji zawartych w dokumentach dostarczanych Prezesowi UKE, wyposażając jednocześnie regulatora w prawo do autorytatywnego uchylenia zastrzeżenia (art. 42a).
Określane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji warunki wykonywania usług powszechnych nie będą ustalane w oparciu o wpływ tych usług na „sytuację finansową operatora wyznaczonego”, ale w oparciu o wpływ tych usług na „koszt usług powszechnych” (art. 45 in fine).
Operator wyznaczony będzie składać Prezesowi UKE informację o sytuacji finansowej nie na koniec września, ale na koniec lipca (art. 48).


Wprowadzono przepis umożliwiający Prezesowi UKE przekazanie przez części własnych kompetencji na rzecz instytucji prywatnej. Otóż zewnętrzny podmiot, który będzie dokonywać weryfikacji badania czasu przesyłek pocztowych, będzie mógł bezpośrednio zlecać wykonawcy tychże badań dokonanie „działań korygujących” w przypadku stwierdzonych przez ten podmiot „nieprawidłowości w realizowaniu badania” (art. 50 ust. 5a).
Operator wyznaczony będzie obowiązany określić w regulaminie poziomy opustów od opłat dla taryf specjalnych (art. 52 ust. 2).
Maksymalne poziomy opłat za usługi powszechne, które ustalane będą przez Prezesa UKE, mają uwzględniać (a ściślej: „mieć na uwadze”) koszty świadczenia usług powszechnych, a także „uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne” oraz „przystępność cenową” (art. 53 ust. 1).
Rozporządzenie wprowadzające metodologię ustalania maksymalnych poziomów opłat za usługi powszechne powinno zapewniać uwzględnienie również kosztów świadczenia usług powszechnych (art. 53 ust. 5).
Doprecyzowano, iż nadawca może żądać odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej jedynie od operatora, który zawarł umowę z nadawcą (art. 82 ust. 2).
Cel rachunkowości regulacyjnej zawężono do „prowadzenia rachunków wyodrębnionych w ewidencji” (art. 92 ust. 2).
Wskaźnik WAAC ma być ustalany w oparciu o „obowiązujące przepisy Unii Europejskiej dotyczące sposobu ustalania odpowiedniego poziomu rozsądnego zysku” (art. 95 in fine).
Dokonano próby przedefiniowania kosztu netto. W rezultacie w art. 100 znajdują się aż cztery definicje koszu netto:
- koszt netto obowiązku
- całkowity koszt netto obowiązku;
- koszt netto działalności operatora;
- koszt netto będący sumą kosztów netto obowiązku.

 

Dodano subsydiarne dofinansowanie z budżetu państwa kosztu netto, które będzie uruchamiane, jeżeli suma dopłat od operatorów pocztowych będzie niewystarczająca do pokrycia kosztu netto (art. 102 ust. 1 ).
Wprowadzono przepisy mające przeciwdziałać stracie w świadczeniu usług powszechnych (art. 103 ust. 2 – art. 103c).
Decyzja określająca wysokość udziału w dopłacie ma być opatrywana rygorem natychmiastowej wykonalności nie w chwili doręczenia, ale po 30 dniach od jej doręczenia, a przy tym niezależnie od złożenia przez stronę środka odwoławczego (art. 105 ust. 1a).
Dodano obowiązek sprawozdawczości operatorów pocztowych na rzecz Prezesa UKE (art. 160a).

 

* Autor prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w obsłudze podmiotów sektorów regulowanych przez Prezesa UKE (telekomunikacja oraz poczta). Kontakt z autorem: www.gluza.com.pl


Artykuł jest wyciągiem z porównania między projektem datowanym na 27 marca 2012 r. a projektem z 9 sierpnia 2012 r. i zawiera uogólnienia oraz uproszczenia. W konsekwencji artykuł nie może być uważany za poradę prawną.

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito