Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

Poradnik pocztowy

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB DORĘCZANIA KORESPONDENCJI cz.II

19-04-2012
Fot.shutterstock

Rafał Zgorzelski doktor nauk humanistycznych w specjalności komunikacja pocztowa, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad dziesięciu lat związany z branżą usług pocztowych. Na łamach portalu Pocztowokurierski.pl stworzył dział Szkice z historii poczty. Wyjaśnia również zawiłości Prawa pocztowego - i nie tylko - w dziale Poradnik pocztowy.

 

Szczegółowe zasady i tryb doręczania przesyłek w świetle kpa


Wzmiankowany kpa rozstrzyga, że organy administracji publicznej doręczają pisma za pokwitowaniem przez m. in. pocztę. Są one doręczane zainteresowanej stronie, i/bądź ustanowionemu przez nią przedstawicielowi lub pełnomocnikowi (w tym obligatoryjnie pełnomocnikowi lub pełnomocnikowi do doręczeń w przypadku stron zamieszkujących, bądź mających swą siedzibę poza granicami Polski – w sytuacji niewskazania pełnomocnika do doręczeń adresowane do tej strony pisma pozostawiane są w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia). W przypadku, gdy przedmiotowe pismo stanowi odpowiedź na wystąpienie więcej niż jednej strony, to doręcza się je wszystkim zainteresowanym, z wyjątkiem sytuacji, gdy strony wskażą jedną z nich do odbioru jako upoważnioną. Obowiązek powiadomienia organu administracji publicznej o zmianie adresu spoczywa na stronach oraz ich przedstawicielach i pełnomocnikach, a w razie jego niedopełnienia doręczenie pisma pod wskazany wcześniej adres ma skutek prawny.
 
W toku postępowania administracyjnego pisma organów administracji publicznej są doręczane osobom fizycznym w ich miejscu zamieszkania lub pracy, choć mogą być również doręczone ze skutkiem prawnym w biurze organu publicznej administracji, bądź w każdym miejscu, w którym przebywa adresat, o ile nie można ich wydać w inny sposób. Kpa rozstrzyga też, że w sytuacji nieobecności adresata pismo takie może być doręczone za pokwitowaniem również dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu (w dwóch ostatnich przypadkach istnieje obowiązek zamieszczenia zawiadomienia o doręczeniu pisma wskazanym osobom w oddawczej skrzynce pocztowej, bądź w drzwiach mieszkania adresata). W przypadku jednostek organizacyjnych lub społecznych organizacji korespondencję doręcza się w ich siedzibach do rąk osób upoważnionych do ich odbioru.
 
 Jeżeli korespondencji, której nadawcą jest organ administracji publicznej nie uda się doręczyć ze skutkiem prawnym, to na poczcie spoczywa obowiązek przechowywania tej korespondencji w placówce pocztowej przez okres 14 dni.Wtedy to pracownik operatora pocztowego pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia z informacją o możliwości podjęcia przesyłki w terminie 7 dni, licząc od dnia jego pozostawienia w placówce pocztowej. Przedmiotowe zawiadomienie umieszcza w oddawczej skrzynce pocztowej, bądź ewentualnie na drzwiach mieszkania adresata, biura, innego pomieszczenia, w którym wykonuje on pracę lub ewentualnie w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W sytuacji, gdy adresat, bądź ustanowiony przez niego przedstawiciel/pełnomocnik nie podejmie pisma we wskazanym terminie poczta doręcza powtórne zawiadomienie z informacją o możliwości jego odbioru we wskazanej placówce pocztowej w terminie 7 kolejnych dni (okres awizacji obejmuje więc łącznie 14 dni licząc od daty pozostawienia pierwszego zawiadomienia), a jeżeli i wtedy nie zostanie ono odebrane, to po upływie wskazanego okresu uznaje się, że pismo zostało doręczone ze skutkiem prawnym (i pozostawia je w aktach danej sprawy).
 
Osoba odbierająca korespondencję organu administracji publicznej potwierdza fakt jego podjęcia własnoręcznym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli jednak np. pracownikowi poczty nie uda się z jakichś powodów uzyskać potwierdzenia doręczenia owego pisma, to sam wskazuje osobę odbierającą pismo, datę doręczenia oraz przyczynę braku podpisu odbiorcy. W sytuacji zaś, gdy adresat odmówi przyjęcia pisma zwraca się je do nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia wraz ze zdefiniowaniem daty. Wtedy uznaje się, że zostało ono doręczone skutecznie w dniu odmowy jego przyjęcia. Kpa rozstrzyga też, że pisma kierowane do osób nie znanych z miejsca pobytu, dla których sąd nie ustanowił przedstawiciela, doręcza się wyznaczonemu przez organ administracji publicznej przedstawicielowi uprawnionemu do działania w danym postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niego przedstawiciela przez sąd.
Kpa stanowi też, że pisma adresowane do osób, które korzystają z immunitetów – dyplomatycznego lub konsularnego są doręczane na zupełnie innych zasadach, co regulują umowy i zwyczaje międzynarodowe.
Kpa mówi jedynie o obowiązku doręczania korespondencji nadawanej przez organy administracji publicznej za pokwitowaniem odbioru, natomiast nie wspomina o dołączaniu do takiego rodzaju pism potwierdzeń odbioru, a z praktyki wiemy, iż przesyłki nadawane przez tego rodzaju instytucje często doręczana są właśnie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a nie jedynie poprzez pokwitowanie ich odbioru na dokumentacji oddawczej stosowanej przez operatora (w kpa nie ma też mowy na temat tego, jak ma wyglądać wykaz nadawanych, bądź odbieranych przesyłek). Kpa nie przewiduje też takiej to sytuacji, że osoby uprawnione do odbioru korespondencji adresowanej do konkretnej osoby mogą być jej przeciwnikami w sprawie, a więc w tej sytuacji, wydaje się oczywiste, nie powinny danego pisma podejmować. Kpa zakłada to, że korespondencja nadawana przez organy administracji publicznej jest doręczana, bądź wydawana za pokwitowaniem odbioru. Siłą rzeczy więc (zob. przytoczona wcześniej definicja) jest ona doręczana w formie przesyłki rejestrowanej, choć w Ustawie nie ma mowy o tym, iż ma to być przesyłka polecona, tj. listowa. W kpa nie omówiono więc zbyt dokładnie zasad i trybu doręczania przesyłek nadawanych przez organy administracji publicznej. Są też wątpliwości szczegółowe. Dla przykładu, w sytuacji, gdy adresat odmówi przyjęcia przesyłki doręczający zwraca taką korespondencję do nadawcy wpisując stosowną adnotację na niej oraz określając datę. Nie ma więc wskazania obowiązku parafowania tego zapisu, czy zamieszczenia na przesyłce odcisku stempla pocztowego.

Kodeks postępowania cywilnego a szczegółowe zasady i tryb doręczania przesyłek

Kpc, o czym wyżej, wskazuje na to, że sąd dokonuje doręczeń przesyłek m. in. przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego. Jeżeli stroną postępowania jest osoba fizyczna, to doręczenia korespondencji dokonuje się jej osobiście, a w sytuacji, gdy nie posiada ona zdolności prawnej – jej przedstawicielowi ustawowemu; dla osób prawnych lub organizacji, które nie posiadają osobowości prawnej, pisma doręcza się organowi uprawnionemu do ich reprezentowania przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do jego odbioru (w tym zawsze w przypadku postępowań sądowych z udziałem Skarbu Państwa). Wszelką korespondencję sądową adresowaną do przedsiębiorców, wspólników spółek handlowych, które są wpisane do rejestru sądowego na podstawie odpowiednich przepisów, doręcza się na adres podany w rejestrze, bądź na wskazany przez nie adres do doręczeń. Wtedy, gdy strona ustanowi pełnomocnika procesowego lub wskaże osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, to doręczenia dokonuje się właśnie tym osobom.
Kpc stwierdza też, że w dni ustawowo wolne od pracy lub w porze nocnej (w godzinach od 21.00 do 7.00) można doręczać pisma tylko w wyjątkowych sytuacjach na zarządzenie prezesa sądu. Nie oznacza to jednak przecież wcale, że adresat, bądź osoba upoważniona nie może podjąć awizowanej przesyłki sądowej w innych godzinach, np. w placówce operatora funkcjonującej całodobowo. Pisma w postępowaniu cywilnym doręcza się w mieszkaniu lub miejscu pracy adresata, bądź tam, gdzie się go zastanie. Istnieje też możliwość doręczania tego rodzaju korespondencji, na wniosek zainteresowanej strony, do wskazanej przez nią skrytki pocztowej. Wtedy to takie pismo przesłane za pośrednictwem poczty składa się w placówce pocztowej operatora publicznego, a w skrytce pocztowej adresata umieszcza zawiadomienie o tym fakcie. Można więc przyjąć hipotetycznie, że sąd nadaje korespondencję za pośrednictwem operatora innego niż operator publiczny, który doręcza je do wskazanej placówki operatora publicznego pozostawiając w skrytce pocztowej zdefiniowanej przez zainteresowaną stronę stosowne zawiadomienie. W innej sytuacji pismo nadane za pośrednictwem operatora publicznego zostaje skierowane do właściwej placówki oddawczej, która umieszcza w skrytce pocztowej zawiadomienie o tym fakcie umożliwiając jednocześnie jego odbiór w tej jednostce. Pisma sądowe w postępowaniu cywilnym uznaje się za doręczone ze skutkiem prawnym, z wyjątkiem doręczenia skargi o wznowienie postępowania lub skargi o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli strona, bądź jej przedstawiciele zaniechają obowiązku poinformowania sądu o zmianie miejsca zamieszkania, bądź adresu wskazanej skrytki pocztowej (o ile sąd nie zna nowego adresu).
 
Warto dodać, że kpc stwierdza, iż doręczenia żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową (zawieszoną prawnie z dniem 1 stycznia 2010 roku) oraz funkcjonariuszom policji i więziennej służby dokonuje się za pośrednictwem organów bezpośrednio w stosunku do nich przełożonych. Pisma adresowane do osób odbywających karę pozbawienia wolności są doręczane za pośrednictwem kierownictwa danego zakładu. Kpc stanowi, że w sytuacji, gdy doręczający nie zastanie adresata danej korespondencji w miejscu zamieszkania, to może ją doręczyć dorosłemu domownikowi lub administracji domu, dozorcy domu oraz sołtysowi, o ile nie są przeciwnikami w sprawie adresata i podejmą się jej oddania pisma. Także i w miejscu pracy doręczający korespondencję, podczas nieobecności adresata, może ją wydać ze skutkiem prawnym osobie uprawnionej do jej podjęcia.

Kpc reguluje też kwestię awizacji przesyłek sądowych. W sytuacji bowiem, gdy jej doręczenie okaże się niemożliwe operator pocztowy ma obowiązek złożyć takie pismo w swojej placówce, umieszczając w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia. Ma wtedy obowiązek wskazać w przedmiotowym zawiadomieniu to, gdzie i kiedy pismo zostało pozostawione oraz zawrzeć pouczenie, iż należy je odebrać w terminie 7 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia, a następnie, o ile zajdzie taka potrzeba, doręczyć powtórne zawiadomienie (kpc nie omawia metodyki powtórnej awizacji). Pismo takie może zostać również odebrane w placówce operatora przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia pisma, to doręczenie uznaje się za dokonane, korespondencja zostaje zwrócona do sądu z adnotacją o odmowie jej przyjęcia. Podobnie rzecz się ma z korespondencją sądową dla osób prawnych, organizacji lub osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej. Brak informacji dotyczącej zmiany adresu siedziby, a w przypadku osób fizycznych dodatkowo adresu zamieszkania powoduje to, iż pismo pozostawia się w aktach sądowych sprawy ze skutkiem doręczenia, o ile miejsce zamieszkania i adres nie są sądowi znane.
 
Podobnie, jak w przypadku przesyłek nadawanych przez organy administracji publicznej odbiór korespondencji sądowej w postępowaniu cywilnym potwierdza adresat, bądź osoba upoważniona do odbioru datą oraz własnoręcznym podpisem, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może lub nie chce tego uczynić (wtedy datę doręczenia oraz przyczynę braku podpisu oznacza doręczający). Kpc wskazuje też na to, że doręczający określa na potwierdzeniu odbioru takiej przesyłki sposób doręczenia (w miejscu zamieszkania, zakładzie pracy, poprzez wydanie w placówce), natomiast na samej korespondencji zaznacza dzień doręczenia, który potwierdza podpisem.
 
Kpc stwierdza również, że pozew, bądź pismo procesowe stronie (w tym organizacji), której miejsce pobytu nie jest znane, wymagające podjęcia obrony przynależnych jej praw, może zostać doręczone, do chwil ustalenia adresu, lub zgłoszenia adresata, czy też jej przedstawiciela/pełnomocnika, jedynie do rąk kuratora ustanowionego przez orzekający sąd na wniosek osoby zainteresowanej.  Kpc daje nam ogólny zarys problematyki doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

 

Rafał Zgorzelski

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito