Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

Poradnik pocztowy

Osoby upoważnione do odbioru korespondencji

26-09-2011
fot. Shutterstock

 

Rafał Zgorzelski

 

doktor nauk humanistycznych w specjalności komunikacja pocztowa, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad dziesięciu lat związany z branżą usług pocztowych. Na łamach portalu Pocztowokurierski.pl stworzył dział Szkice z historii poczty. Wyjaśnia również zawiłości Prawa pocztowego - i nie tylko - w dziale Poradnik pocztowy.

 

 

 

Jak obowiązujące w Polsce prawo reguluje zagadnienie procesu doręczania oraz kto jest osobą upoważnioną do odbioru przesyłki i/lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym? To kwestia, którą definiuje Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 2003, Nr 130, poz. 1188, z póź. zm.).

Samo doręczanie, w myśl litery obowiązującego Prawa pocztowego, polega na wydawaniu adresatowi przesyłek oraz wypłacaniu kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, a w przypadkach przewidzianych przez to prawo także innym osobom, zgodnie z zawartą przez operatora z nadawcą umową o świadczenie usługi pocztowej.

Przesyłkę, a więc rzecz opatrzoną adresem, przyjętą przez operatora w celu przemieszczenia i doręczenia oraz kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym operator doręcza adresatowi pod wskazany na przesyłce, przekazie pocztowym lub w zawartej umowie o świadczenie usługi pocztowej, adres.

Przesyłka może być także wydana ze skutkiem doręczenia, o ile nie jest nadana na poste restante, przez które to pojęcie należy rozumieć polecenie jej doręczenia lub wypłacenie określonej w przekazie pocztowym kwoty w placówce operatora wskazanej przez nadawcę jako miejsce jej doręczenia, adresatowi do jego oddawczej skrzynki pocztowej oraz w placówce operatora. Przy czym w jednostce organizacyjnej operatora jedynie wtedy, gdy podczas podjętej próby doręczenia nie zastano adresata przesyłki, bądź przekazu pocztowego pod wskazanym na niej adresem lub nie było możliwe doręczenie przesyłki za pomocą oddawczej skrzynki pocztowej. Warto dodać więc, że przesyłki rejestrowane/polecone, które wymagają osobistego potwierdzenia faktu odbioru przez adresata, bądź osobę upoważnioną podlegają, z przyczyn, o których wyżej, awizacji polegającej na pozostawieniu zawiadomienia, bądź powtórnego zawiadomienia o próbie doręczenia ze wskazaniem m.in. numeru przesyłki, przyczyny jej niedoręczenia w danym dniu o określonej godzinie, a także placówki oddawczej operatora i czasu, w którym można je odebrać. Niemniej adresatowi przysługuje również prawo złożenia w placówce operatora właściwej dla miejsca jego zamieszkania nieodpłatnego pisemnego wniosku z poleceniem doręczania przesyłek rejestrowanych, z wyjątkiem przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do oddawczych skrzynek pocztowych (oraz skrytek pocztowych). W takiej sytuacji, na wypadek, gdy pod wskazanym na przesyłce rejestrowanej adresie pracownik służby doręczeń operatora pocztowego nie zastanie adresata lub osoby upoważnionej do jej odbioru, przesyłka ta zostanie doręczona do oddawczej skrzynki pocztowej. Dodatkowo pracownik operatora pocztowego może pozostawić w oddawczej skrzynce pocztowej zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki nierejstrowanej w sytuacji, gdy nie zastanie pod wskazanym na niej adresem żadnej z uprawnionych do jej odbioru osób, a jej kształt lub gabaryty uniemożliwią jej doręczenie do tej skrzynki.

Ponadto przesyłka może zostać wydana ze skutkiem doręczenia adresatowi w miejscu uzgodnionym przez tegoż z operatorem.

Kto więc, oprócz adresata, jest osobą upoważnioną do odbioru przesyłki, bądź przekazu pocztowego? 

Osobą upoważnioną do odbioru przesyłki jest również przedstawiciel ustawowy oraz pełnomocnik adresata, któremu to może zostać ona wydana ze skutkiem doręczenia pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej, bądź też w placówce operatora.

Przy okazji warto dodać, że przedstawicielstwo ustawowe /na istotę tej instytucji – możliwość dokonania czynności prawnej przez przedstawiciela, wskazuje art. 95 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, z póź. zm.)/, o którym mowa wyżej, jest formą reprezentacji powstałej z mocy prawa, co różni je od przedstawicielstwa powstałego na mocy oświadczenia woli – pełnomocnictwa (w tym wypadku pełnomocnictwa złożonego przez adresata). Przedstawiciel ustawowy ma więc umocowanie do działania w imieniu reprezentowanego (art. 96 K.c.), w tym do odbioru przesyłki, bądź przekazu pocztowego. Aby jednak przedstawicielstwo takie było skuteczne muszą zostać spełnione określone przesłanki. Stosunek przedstawicielstwa ustawowego z mocy prawa dotyczyć będzie sytuacji rodzice do dzieci (art. 94 i 98 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59, z póź. zm./), jeden z małżonków reprezentujący drugiego (art. 29 KRO), opiekun (art. 145 i 148 KRO), kurator (art. 178 KRO), wspólnik reprezentujący spółkę cywilną i jawną. 

Przesyłkę, o czym wyżej, może odebrać także pełnomocnik adresata. Pełnomocnictwo jest formą przedstawicielstwa mającą swoje źródło w oświadczeniu woli mocodawcy (art. 96, 98 K.c. i nstp.). Podstawą dla działania pełnomocnika jest umocowanie do działania w imieniu mocodawcy oraz określenie jego zakresu. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Aby więc pełnomocnik mógł w imieniu adresata odebrać przesyłkę i/lub przekaz pocztowy, to adresat powinien złożyć w placówce operatora za opłatą tzw. pełnomocnictwo pocztowe, które będzie obowiązywało jedynie na obszarze działania danej placówki oddawczej operatora. Pełnomocnictwo winno zostać złożone na odpowiednim druku w obecności pracownika operatora i zawierać takie dane, jak imię i nazwisko oraz adres i PESEL (w celu potwierdzenia tożsamości) mocodawcy/-ów, a także pełnomocnika/-ów. Dodatkowo również zakres pełnomocnictwa i okres jego trwania. Ponadto w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będzie potrzebne okazanie stosownych dokumentów, np. wypis z KRS potwierdzających posiadanie uprawnień do reprezentowania danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Tylko więc osoba posiadająca stosowne uprawnienia będzie mogła w ich imieniu złożyć pełnomocnictwo pocztowe w obecności pracownika operatora potwierdzając ten fakt również, podobnie jak osoba fizyczna, własnoręcznym podpisem oraz, w przypadku instytucji (posługujących się), pieczęcią.

Przesyłkę może odebrać również w imieniu adresata zamieszkująca z nim wspólnie osoba pełnoletnia, o ile adresat nie złożył w placówce operatora zastrzeżenia w zakresie doręczania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego. Podobnie więc, jak w przypadku adresata, przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika, również osoba pełnoletnia zamieszkująca razem z adresatem może odebrać przesyłkę pod adresem wskazanym na tejże przesyłce, w umowie o świadczenie usługi pocztowej i przekazie pocztowym lub w placówce operatora. Zastrzeżenie odbioru dotyczy zarówno współmałżonka, jak i innych osób pełnoletnich zamieszkujących pod danym adresem, w zakresie doręczania i wydawania im przesyłek oraz przekazów pocztowych (zastrzeżenie powinno wskazywać dokładnie jakiego rodzaju przesyłek i/lub przekazów pocztowych nie należy doręczać/wydawać wskazanym w nim osobom).

Przesyłka lub przekaz pocztowy może być wydana również ze skutkiem doręczenia osobie uprawnionej do jej odbioru w siedzibie urzędu organu władzy publicznej, takiego jak Sejm i Senat RP, Prezydent RP, organu administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego i podległych mu, bądź nadzorowanych przezeń placówek, sądów i trybunałów, organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Pełen katalog urzędów władzy publicznej wskazuje art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010, Nr 128, poz. 1288).

Ponadto przesyłkę oraz przekaz pocztowy można doręczyć lub wydać ze skutkiem osobie uprawnionej do jej odbioru w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających takowej osobowości prawnej. Wtedy jednak tylko, gdy osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej jest adresatem przesyłki, bądź też jest nim osoba w niej przebywająca, która nie jest członkiem organu zarządzającego lub pracownikiem. Uprawnienia do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej takowej wynikają, o czym mowa wyżej, ze stosownych dokumentów je potwierdzających, wypisu z KRS itp. 

Postacią uprawnioną do odbioru przesyłki oraz przekazu pocztowego jest także kierownik jednostki, posiadający podobnie jak w poprzednich przypadkach stosowne uprawnienia, oraz osoba fizyczna przez niego upoważniona, jeżeli jej adresatem jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, której ze względu na charakter jednostki, bądź powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.

Reasumując dotychczasowe rozważania należy więc stwierdzić, że zarówno przesyłki, jak i przekazy pocztowe są doręczane lub wydawane ze skutkiem niemal w ten sam sposób, z wyjątkiem tego, iż przekazy nie mogą być doręczane do oddawczej skrzynki pocztowej adresata.

Ponadto należy zaznaczyć, że adresatom przesyłek i/lub przekazów pocztowych przysługuje prawo do złożenia w placówce oddawczej operatora za opłatą tzw. żądania ich dosyłania pod wskazany w nim adres. Przy odbiorze takiej przesyłki lub przekazu pocztowego jest wnoszona przez adresata dodatkowa opłata z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazany adres znajduje się na obszarze doręczeń danej placówki oddawczej operatora.

W myśl obowiązującego Prawa pocztowego adresatem przesyłki rejestrowanej może być tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Prawo pocztowe i przepisy wykonawcze nie regulują kwestii adresowania przesyłek rejestrowanych do współmałżonków, a tym samym zagadnienia doręczania/wydawania ze skutkiem takiej przesyłki tylko jednemu ze współmałżonków. Niemniej operator publiczny dokonał, w porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, odpowiednich modyfikacji w regulaminie świadczenia powszechnych usług pocztowych, które zmieniły ten stan rzeczy. W placówkach operatora publicznego można więc nadać, a jego pracownicy doręczą lub wydadzą ze skutkiem przesyłkę rejestrowaną na współmałżonków jednemu z nich.

Adresatem przesyłki nierejstrowanej, z wyjątkiem takiej, która zostaje nadana na poste restante, może być większa ilość osób, np. rodzina wspólnie zamieszkująca dom, klasa szkolna. Takową więc przesyłkę można doręczyć choćby jednemu z dorosłych współdomowników.

Prawo pocztowe oraz akty wykonawcze do niego regulują powyższe zasady doręczania, jednakże nie mogą one również naruszać przepisów innych ustaw, które dotyczą sposobu, zasad i trybu doręczeń. Odrębne więc przepisy regulują sposób doręczania określonego rodzaju korespondencji. I tak chociażby Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 roku (Dz. U. 2010, Nr 190, poz. 1277) dotyczy szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.
 

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito