Google Translate

Top brands

Katalog Firm

www.GoPost.pl - operatorzy pocztowi, korespondencja masowa, druk transakcyjny, outsourcing, firmy kurierskie, broker usług kurierskich

Partnerzy

Newsletter

Global Economy

Ważne informacje gospodarcze z Europy na 49 tydzień 2011 roku więcej
Ważne informacje gospodarcze z Polski na 49 tydzień 2011 roku więcej
WIELKI, OSZCZĘDNOŚCIOWY PLAN TUSKA ZAGROŻONY więcej

Po godzinach

 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ
 
Wasz typ

Poradnik pocztowy

Przesyłki niedoręczalne

03-10-2011
fot. Shutterstock

Rafał Zgorzelski


doktor nauk humanistycznych w specjalności komunikacja pocztowa, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad dziesięciu lat związany z branżą usług pocztowych. Na łamach portalu Pocztowokurierski.pl stworzył dział Szkice z historii poczty. Wyjaśnia również zawiłości Prawa pocztowego - i nie tylko - w dziale Poradnik pocztowy.

 

 

Przesyłką niedoręczalną, w myśl obowiązującej Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 2003, Nr 130, poz. 1188, z póź. zm.) jest korespondencja (oraz zawartość paczek i przesyłek niebędących korespondencją), której nie można doręczyć adresatowi ani zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy.


Powodów braku możliwości doręczenia przesyłki adresatowi może być wiele. Będzie więc nim choćby zmiana miejsca zamieszkania przez adresata wskazanego na przesyłce, śmierć tegoż, niepełne dane adresowe, brak możliwości skutecznego doręczenia przesyłki adresatowi z powodu jego nieobecności pod wskazanym na niej adresem i braku w danej lokalizacji oddawczej skrzynki pocztowej. W takiej sytuacji, i o ile na przesyłce nie wskazano danych nadawcy, może zostać ona otwarta przez operatora pocztowego w celu uzyskania informacji umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy. Zresztą wskazany wyżej katalog przyczyn, z powodu których przesyłkę traktuje się jako niedoręczalną dotyczy też nadawcy. Jeżeli bowiem operator pocztowy, który nie zdołał skutecznie doręczyć przesyłki adresatowi nie może zwrócić jej nadawcy z powodu zmiany miejsca zamieszkania przez nadawcę wskazanego na przesyłce, śmierci tegoż, braku pełnych danych adresowych nadawcy itp., to taką przesyłkę traktujemy również jako niedoręczalną.


Przesyłką niedoręczalną jest też przesyłka nieopłacona lub niedostatecznie opłacona, a więc opłacona w kwocie niższej niż należna za daną usługę, jeżeli nadawca lub adresat odmówi uiszczenia stosownej opłaty lub pokrycia różnicy w tejże.


W celu ustalenia danych umożliwiających doręczenie lub zwrócenie przesyłki niedoręczalnej po stronie obowiązków operatora leży podjęcie niezwłocznych działań, o ile umowa o świadczenie usługi pocztowej nie stanowi inaczej. W związku z tym operator pocztowy ma obowiązek wyznaczenia w swoich strukturach operacyjnych jednostki organizacyjnej (zwanej najczęściej magazynem przesyłek niedoręczalnych), w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek niedoręczalnych oraz identyfikacją danych umożliwiających ich doręczanie lub zwrot do nadawcy.


Otwarcia przesyłek niedoręczalnych nie mogą dokonywać osoby nieupoważnione, ponieważ wystąpiłoby w takiej sytuacji m.in. naruszenie tajemnicy pocztowej oraz ochrony danych osobowych. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja składająca się z co najmniej trzech osób, powołana przez kierownika jednostki wyznaczonej w strukturach organizacyjnych operatora pocztowego do realizacji tego typu czynności. Otwarcie takowej przesyłki powinno być dokonywane w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu dokonać uszkodzenia jej opakowania. Komisja realizująca tę czynność winna dokonać weryfikacji tego, czy na wewnętrznej stronie opakowania przesyłki nie umieszczono adresu nadawcy lub adresata. Dopiero w dalszej kolejności zaś ma ona prawo dokonania oględzin zawartości przesyłki w celu ustalenia danych, o których mowa powyżej.


Jeżeli wzmiankowanej komisji uda się ustalić podczas oględzin wewnętrznej części koperty, bądź innego opakowania lub zawartości przesyłki adres nadawcy lub adresata, to przesyłka taka, po odpowiednim zabezpieczeniu oraz umieszczeniu na niej adnotacji dotyczącej zastosowania opisywanej procedury, powinna zostać przez operatora doręczona adresatowi lub zwrócona nadawcy. W przypadku jednak odmowy przyjęcia takiej przesyłki lub nie uiszczenia stosownych dotyczących jej należności, oddawcza placówka pocztowa, do której skierowano przesyłkę w celu doręczenia przekazuje ją ponownie do magazynu przesyłek niedoręczalnych i jest ona traktowana jako ostatecznie niedoręczalna.


W sytuacji, gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej, analiza wewnętrznej części opakowania lub zawartości samej przesyłki, nie umożliwi jej doręczenia lub zwrócenia nadawcy, albo też nadawca odmówi jej przyjęcia stosuje się dalszą procedurę. Obowiązkiem operatora pocztowego jest wtedy zniszczenie korespondencji stanowiącej zawartości przesyłki oraz informację zamieszczoną na jej opakowaniu. Nie powinno to jednak nastąpić wcześniej niż po upływie 60 dni od chwili otwarcia takiej przesyłki. W odniesieniu do zawartości przesyłek innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, z póź. zm.), które przytaczamy niżej w całości:

„Art. 183. § 1. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy.
§ 2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Art. 184. § 1. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną znalazca powinien oddać niezwłocznie na przechowanie właściwemu organowi państwowemu, inne zaś rzeczy znalezione – tylko na żądanie tego organu.
§ 2. Jeżeli znalazca przechowuje rzecz u siebie, stosuje się odpowiednio przepisy o nieodpłatnym przechowaniu.

Art. 187. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów”.

Wysyłane więc przez nadawcę przedmioty np. papiery wartościowe, kosztowności stanowiące zawartość przesyłek ostatecznie niedoręczalnych traktuje się jako znalezione i – zgodnie z przepisami K.c. – przekazuje, po sporządzeniu stosownej dokumentacji, do starostwa powiatowego, i stają się one w ten sposób własnością Skarbu Państwa. Ponadto zawartość paczek i przesyłek niebędących korespondencją przechowuje się przez okres conajmniej 12 miesięcy od daty ich nadania (operator publiczny w Polsce magazynuje je w Wydziale Niedoręczalnych Przesyłek zlokalizowanym w Koluszkach przez minimum 13 miesięcy – 12 miesięcy trwa bowiem okres reklamacyjny, a kolejny miesiąc dodawany jest na wypadek, gdyby adresat/nadawca zdecydował się na odbiór takiej przesyłki), a następnie mogą one zostać wystawione na ogólnodostępną licytację w celu zabezpieczenia roszczeń operatora związanych z realizacją wszelkich czynności dotyczących takiej przesyłki.


Powyższe artykuły K.c. (art. 184 i 187) mają również odniesienie do przekazu pocztowego. Kwotę tegoż bowiem, o ile nie można jej skutecznie doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy, a jeżeli nie jest to możliwe z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy mają zastosowanie wskazane przepisy prawa cywilnego. Omówione wyżej zasady postępowania odnoszą się również do doręczenia przesyłki rejestrowanej oraz kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym w przypadku śmierci adresata.


Warto też dodać, że za przesyłkę, której nie można doręczyć adresatowi, podlegającą zwrotowi do nadawcy, operator pocztowy może w związku z realizacją stosownych czynnosci pobrać odpowiednią opłatę. Wysokość tej opłaty jest określona w cenniku świadczenia usług pocztowych operatora.

 

 

powrót
drukuj

Z kraju i ze świata

TNT Express uruchamia Centrum Usług Wspólnych w Polsce więcej
Zakupy online: liczy się bezpieczeństwo i czas dostawy więcej
Lewiatan, Polska Rada Biznesu i BCC stają w obronie PGP więcej
Poczta Polska z neokartkami na Dzień Kobiet więcej
Z gitarą na pokładzie więcej

Forum

Przeprowadzka 2017-08-21
16:21:28
Wlasny biznes 2017-08-06
19:29:04
Wylewana olia na samochód 2017-05-31
19:31:25
Co po maturze? 2017-05-15
15:59:47
Jakie meble do biura? 2017-05-11
19:45:25

ROZMOWA Z

Takich studiów jeszcze nie było! - rozmowa z dr. Rafałem Zgorzelskim

Sonda - zabezpieczenia

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.
© 2010. All right reserved.
CMS
Realizacja: Ideo Powered by: Edito